دپارتمان فروش > چارت فروش

   

مدیر کل فروش (ورود به سایت دفتر مدیر کل )

   
معاونت مالی مسئول داخلی فروش دفتر پخش ستاره بهار واحد های فروش دفاتر پخش

معاونت جذب نیرو

صدور تسویه حساب اپراطوران فروش پخش مویرگی تهران واحد گوشت نمایندگان فروش دفتر بررسی اطلاعات
حسابداری فروش هماهنگی فروش پخش عمده سراسری واحد برنج   شناسایی و تفحص
 واحد حسابداری کل تاییدیه فاکتور فروش   واحد شکر   بازرسی
تاییدیه و ارزیابی     واحد حبوبات   کمیسیون صدور نمایندگی
      واحد چای   استخدام نیروی انسانی
      واحد روغن    
      واحد ذرت    
      واحد کنسروجات  
           
Tel sale unit : +98 21 22969121 - 22969115 - 22969444 -26126822

کلیه حقوق برای دفتر مرکزی شرکت ستاره بهار محفوظ است